Revízie elektroinštalácie v objektoch budov

Poruchy elektroinštalácie sú jednou z najčastejších príčin požiarov v obytných budovách či priemyselných objektoch. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám noriem.

Zistiť cenuLehoty revízií

Čo zahŕňa revízia elektroinštalácie?

Predmetom revízie je elektrická inštalácia vrátane elektrických zariadení, ktoré sú jej súčasťou. Preverujeme:

5

elektromerové rozvádzače

5

hlavné a podružné rozvádzače

5

svetelné, zásuvkové a technologické obvody s pripojenými svetelnými spotrebičmi

Čo kontrolujeme pri revízii?

R

Správna montáž, výber a zapojenie vodičov

R

Adekvátny počet okruhov

R

Identifikácia všetkých obvodov

R

Výber vhodných ističov, prúdových chráničov, prepäťových ochrán

R

Prítomnosť doplnkovej ochrany vo všetkých zásuvkových obvodoch

R

Ochrana pred koróziou, prachom a požiarom

R

Uzemnenie inštalácie v súlade s normami

R

Ekvipotenciálne pospájanie vonkajších vodivých častí

Aké skúšky a merania vykonávame?

R

Spojitosť ochranných vodičov, hlavného a doplnkového pospájania

R

Izolačný odpor elektrickej inštalácie

R

Ochrana SELV, PELV alebo ochrana elektrickým oddelením

R

Samočinné odpojenie napájania

R

Doplnková ochrana prúdovým chráničom

R

Skúška sledu fáz

R

Meranie impedancie poruchovej slučky

R

Polarita, funkčné a prevádzkové testy

Čo je výsledkom revízie elektroinštalácie?

Výsledky kontroly a testovania musia byť zdokumentované revíznou správou s pečiatkou a podpisom.

Keď sú výsledky revízie pozitívne, elektrická inštalácia je schopná bezpečnej prevádzky.

Východiskovú správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (elektroinštalácie) je potrebné archivovať po celú dobu životnosti elektrického zariadenia.

Z dôvodu starnutia, bežného opotrebenia či poškodenia, je potrebné v predpísaných intervaloch vykonávať pravidelné revízie elektroinštalácie.

Záznamy o výsledkoch kontroly musia byť v prípade potreby kedykoľvek dostupné príslušným dozorným orgánom.

Lehoty na vykonávanie revízií elektroinštalácie podľa druhu objektu

LEHOTA* (roky) DRUH OBJEKTU A ZARIADENIA

5

murovaná obytná a kancelárska budova

3

škola, materská škola, hotel, ubytovacie zariadenie a rekreačné stredisko

2

výšková budova, ktorej výška od najvyššieho obývaného resp. používaného poschodia po úroveň zeme je väčšia ako 50m, pre inú budovu väčšiu ako 30m a pre objekty určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb (obchodný dom, stanica a pod.)

1

pojazdný a prevozný prostriedok s elektrickým zariadením (karavany, pojazdné a prevozné miešačky, pásové dopravníky)

0.5

dočasná elektrická inštalácia (inštalácie na staveniskách a búraniskách, výstavy, prehliadky a stánky)

Lehoty na vykonávanie revízií elektroinštalácie podľa druhu prostredia

LEHOTA* (roky) DRUH PROSTREDIA

5

základné, normálne

4

vonkajšie, pod prístreškom

3

studené, horúce, vlhké, so zvýšenou koróznou agresivitou, prašné s nehorľavým prachom, s biologickými škodcami

2

s otrasmi, s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu

1

mokré a s extrémnou koróznou agresivitou

*Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky (pravidelnej revízie) sa vyberie kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľkách.

Revízny technik

Ing. Milan Strojný
Košická 1531/43
044 14 Čaňa

Kontakt

0907 920 034
info@revizie-ems.sk

Napíšte nám