Revízie bleskozvodov a systémov ochrany pred bleskom a prepätím

Ochrana pred bleskom a prepätím musí byť bezpečná a spoľahlivá predovšetkým pri údere blesku. Objekty, ktoré sú chránené pre účinkami atmosférickej elektriny bleskozvodným zariadením, musia mať toto zariadenie funkčne preskúšané. Bezpečný stav sa deklaruje Správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške – revíznou správou.

Zistiť cenuLehoty revízií
úder blesku

Čo zahŕňa revízia bleskozvodov?

Predmetom revízie je kompletný systém ochrany pred bleskom a prepätím. Preverujeme:

5

vonkajší systém (zachytávacia sústava, vedenia, zvody, podpery, uzemňovacia sústava)

5

vnútorný systém (ekvipotenciálne pospájanie v objekte budovy

5

vnútorné ochranné opatrenia (prepäťové ochrany SPD)

Čo kontrolujeme pri revízii bleskozvodov?

R

Zvolené zachytávacie zariadenie

R

Uchytenie vodičov k zachytávačom

R

Počet zvodov a vzdialenosť medzi nimi

R

Skúšobné svorky a ich označenie

R

Vhodnosť uzemňovacej sústavy

R

Uvoľnené spoje, korózia

R

Ekvipotenciálne pospájanie v objekte budovy

Aké skúšky a merania vykonávame?

R

Meranie odporu uzemňovacej sústavy

R

Prechodový odpor spojov a pripojenia inžinierskych sietí

R

Meranie prepäťových prvkov SPD

Čo je výsledkom revízie bleskozvodov?

Výsledky kontroly a testovania musia byť zdokumentované revíznou správou s pečiatkou a podpisom.

Keď sú výsledky revízie pozitívne, stav systému ochrany pred bleskom je bezpečný.

Východiskovú správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu je potrebné archivovať po celú dobu životnosti  zariadenia.

Z dôvodu starnutia, bežného opotrebenia či poškodenia, je potrebné vykonávať pravidelné revízie bleskozvodov v predpísaných intervaloch. Po zásahu blesku bezodkladne.

Záznamy o výsledkoch kontroly musia byť v prípade potreby kedykoľvek dostupné príslušným dozorným orgánom.

revízna správa

Lehoty na vykonávanie revízií bleskozvodov podľa druhu objektu

LEHOTA* (roky) DRUH OBJEKTU A ZARIADENIA

4

obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty, budovy a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

2

nemocnice, banky, školy, supermarkety, kostoly, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne

1

objekty s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota 5rokov.

Lehoty na vykonávanie revízií bleskozvodov podľa druhu prostredia

LEHOTA* (roky) DRUH PROSTREDIA

5

základné, normálne

4

vonkajšie, pod prístreškom

3

studené, horúce, vlhké, so zvýšenou koróznou agresivitou, prašné s nehorľavým prachom, s biologickými škodcami

2

s otrasmi, s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu

1

mokré a s extrémnou koróznou agresivitou

*Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky (pravidelnej revízie) sa vyberie kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľkách.

Revízny technik

Ing. Milan Strojný
Košická 1531/43
044 14 Čaňa

Kontakt

0907 920 034
info@revizie-ems.sk

Napíšte nám